Type: uriorcurie

a URI or a CURIE

URI: linkml:Uriorcurie

Root (builtin) type URIorCURIE
Representation str